Сайт міста Рогатина
  Головна     Оголошення     Статті     Фотографії     Довідник     Реклама     Контакти    
Гість [Вхід] [Реєстрація
   
   
 
Готелі в Рогатині
Музейний комплекс в Рогатині
Рогатинський аграрний коледж
Рогатинська гімназія
ДП "Рогатин-Водоканал"
Рогатинська ЦРЛ
Цікаві сайти

Погода

Рогатинська центральна районна лікарня 

Тип установи: лікувально-профілактичний заклад 2 рівня

Область: Івано-франківська
Місто: Рогатин
Адреса: 77000 м. Рогатин, вулиця В. Чорновола 9
Телефон: (03435)21-2-33
Факс: (03435) 21-2-33

Стислий опис:
Рогатинська центральна районна лікарня

Підпорядкованість:
- Рогатинській райдержадміністрації;
- Рогатинській районній раді;
- Управлінню охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації.

Види діяльності:
- надання висококваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги в умовах лікарняних закладів і поліклінічних установ.

Місце знаходження:
вул. В. Чорновола 9
м. Рогатин
Івано-Франківська обл. 77000

Контактна інформація
тел.факс 21-2-33.

Рогатинська центральна районна лікарня (далі РЦРЛ) є лікувально-профілактичним закладом, заснованим на спільній власності територіальних громад району і належить до комунальної власності району. Підпорядкована районній державній адміністрації ( в межах делегованих повноважень), районній раді, управлінню охорони здоров’я (далі УОЗ) Івано-Франківської облдержадміністрації. Р ЦРЛ є правонаступником Рогатинського територіально- медичного об’єднання.

Р ЦРЛ є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємств а та наділена усіма правами юридичної особи.

Р ЦРЛ має самостійний баланс, поточні, вкладні депозитні та інші рахунки в установах банків, свою гербову та прості печатки зі своїм найменуванням і штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки за зразком, тощо.

Рогатинська ЦРЛ є самостійним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом вторинного рівня, який забезпечує високо кваліфікованою консультативною поліклінічною і амбулаторною та стаціонарною медичною допомогою населення. Має право здійснювати усі види господарської діяльності з медичної практики, що не заборонені законодавством України.

Керівництво діяльністю Р ЦРЛ здійснює головний лікар на основі єдиноначальності, опираючись громадськість. Призначення і звільнення головного лікаря здійснюється вищестоящим органом охорони здоров’я —УОЗ за погодженням із райдержадміністрацією з числа кваліфікованих лікарів, які мають необхідний досвід лікувальної і організаторської роботи(не менше 5 років ). Головний лікар діє на засадах передбачених діючим законодавством згідно посадової інструкції і має бути забезпечена йому незалежність у вирішенні всіх питань пов’язаних з охороною здоров’я населення району.

2. Основні завдання Рогатинської ЦРЛ.
2.1. Надає населенню своєчасну, високо кваліфіковану поліклінічну та амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу згідно відповідних нормативно – правових актів медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення стану здоров’я. Здійснює медичну практику й інші види діяльності, необхідні для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та медичного контролю за перебігом вагітності і надання медичної допомоги при пологах.
2.2. Організовує і надає екстренну і невідкладну допомогу населенню.
2.3. Забезпечує своєчасність госпіталізації і виписку хворих із пропозиціями по дальнішому лікуванню (реабілітації) або направлення на медико-соціальну експертну комісію.
2.4. Забезпечує готовність медичних закладів району до роботи при виникненні надзвичайних ситуацій.
2.5. Згідно договору із дирекцією Фонду Соціального Страхування видає нормативні до-кументи застрахованим особам.
2.6. Здійснює кваліфіковане освідчення призовників і інших категорій населення.
2.7. Здійснює експертизу працездатності і перевіряє обгрунтованість видачі листків непрацездатності.
2.8. Надає організаційно-методичну і консультативну допомогу та координує лікувально-профілактичну роботу лікувально –профілактичних закладів ( надалі ЛПЗ) району.
2.9. Здійснює керівництво та контроль за сучасним рівнем організації і постановки статис-тичного обліку й звітності в ЛПЗ району, забезпечення достовірності звітних даних, а також безпосереднє здійснення статистичних досліджень (складання зведених звітів, аналіз показників діяльності медичних закладів), інформаційне забезпечення матеріалами обласного інформаційно-аналітичного центру та районних спеціалістів.
2.10.Вивчає, узагальнює досвід роботи передових ЛПЗ і впроваджує в практику сучасні методи діагностики і лікування та передові наукові технології, наукову організацію праці.
2.11. Організовує взаємодію з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування і співпрацю з санітарно-епідеміологічними закладами.
2.12. Готує матеріали для акредитації та ліцензування, а також видачі патентів в лікувально-діагностичній роботі.
2.13.Здійснює придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
2.14. Розробляє за завданням відповідних державних органів чи органів охорони здоров’я матеріали, спрямовані на підвищення якості медичного обслуговування населення і охорони здоров’я.
2.15. Аналізує стан матеріально-технічної бази ЛПЗ району, надає допомогу в її зміцненні, приймає участь в розробленні заходів із розвитку цих закладів.
2.16. Відряджує спеціалістів для підвищення кваліфікації, надання практичної допомоги, обміну досвідом, знайомства з передовим досвідом .
2.17.Здійснює санітарно-освітню роботу серед населення та виконує інші завдання не заборонені чинним законодавством.
3. Види діяльності.
3.1. Здійснює добір та розстановку медичних кадрів згідно штатного розпису за професійною та кваліфікаційною характеристиками.
3.2. Проводити навчальні та дослідницькі роботи в галузі медицини.
3.3. На обов’язкове медичне страхування за рахунок Р ЦРЛ і в разі заподіяння шкоди здоров’ю медичному працівнику в зв’язку з виконанням ним професійних обов’язків відшкодування здійснюється згідно чинного законодавства.
3.4. Впроваджувати в ЦРЛ різні економічні форми господарювання: оренда, асоціації, акціонерні товариства, малі підприємства, інші форми не заборонені діючим законодавством.
3.5. За погодженням із власником та з дозволу УОЗ передавати, обмінювати, продавати, здавати в оренду, надавати безкоштовну в тимчасове користування основні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності медичним установам та закладам, що є у комунальній власності, а щодо інших форм власності - тільки з дозволу власника і погодження з УОЗ.
3.6. Здійснювати організацію та проведення атестації робочих місць.
3.7. Впроваджувати госпрозрахункові і платні послуги населенню, зубне протезування і в тому числі дорогоцінними металами, інші послуги не заборонені чинним законодавством. Кошти використовує для зміцнення матеріально-технічної бази ЛПЗ району.
3.8. За рішенням власника, може проводити аукціонний продаж власного майна, і виручені кошти використовує для зміцнення матеріально-технічної бази ЛПЗ району.
3.9. Здійснює володінні та користування природними ресурсами у встановленому законодавством порядку.
3.10. Організовує збір вторинної сировини, брухту, дорогоцінних металів, пластмасових відходів, інших матеріалів не заборонених діючим законодавством.
3.11. Здійснює іншу діяльність не заборонену чинним законодавством.

4.Заклади охорони здоров’я та служби Р ЦРЛ:
4.1.Амбулаторно – поліклінічна допомога надається в центральній районній поліклініці (далі ЦРП) консультативна потужністю на 500 відвідувань за зміну та їй підпорядкованій Букачівській міській поліклініці на 50.
В ЦРП ведеться консультативний прийом по спеціальностях для дітей і дорослих:
— педіатрія із приписними дільницями (3 міські, 2 сільські), підлітковій службі — дитяча консультація;
— терапія із приписними дільницями (3 міські, 3 сільські);
— стоматології (служби — терапевтична, хірургічна, ортопедична, ортодонтична);
— акушерству — гінекології — жіноча консультація;
— хірургії, травматології, ЛОР, офтальмології, онкології, урології;
— дерматології, трансфузіології, кабінет КІЗ, кабінет анонімного опитування “ ДОВІРА,” ЛКК;
— кардіології, пульмонології, фтизіатрії, гастроентерології, нефрології, гематології, імунології, ендокринології, геронтології, алергології, наркології, психіатрії, неврології, судмедексперта;
При ЦРП функціонує денний стаціонар на 15 ліжок.
4.2. В Букачівській міській поліклініці ( відділення ) ведеться прийом лікаря ЗП – СМ по дільницях (1 міська, 2 сільські), педіатрії — 1 дільниця, хірургії, травматології, акушерству-гінекології, стоматології, неврології. Функціонує денний стаціонар на 5 ліжок.
4.3. Р ЦРЛ безпосередньо підпорядковані сільські лікарські амбулаторії: Бабухівська, Беньківська, Верхньолипицька, Данильченська, Дичківська, Дібровська, Залужжянська, Княгиницька, Колоколинська, Конюшківська, Нижньолипицька.
Закріплено ліжка денного стаціонару по 1, крім Княгиницької, Нижньолипицької — по 2.
4.4. Стаціонарна допомога надається районною лікарнею потужністю на 300 ліжок в т.ч. 6 реанімаційних де функціонують відділення: дитяче; хірургічне в т. ч. урологічні і ЛОР-очні; травматологічне; акушерсько-гінекологічне в т.ч. патології вагітності та пологове; терапевтичне; кардіологічне в т. ч. ендокринологічні; неврологічне; інфекційне — (10 дорослих і 10 дитячих); є приймальне відділення.
Підпорядкована РЦРЛ Букачівська міська лікарня з стаціонаром на 35 ліжок: терапевтичні; хірургічні; травматологічні. Закріплена фельдшерська бригада швидкої і невідкладної допомоги.
4.5.Спеціалізовані служби:
4.5.1. Відділення швидкої і невідкладної допомоги (1 лікарська, 1 фельдшерська бригада).
4.5.2. Фізіотерапевтичне відділення.
4.5.3. Патологоанатомічна.
4.5.4. Функціональної діагностики.
4.5.5. Лабораторна — клінічна, біохімічна, серологічна, бактеріоскопічна та бактеріологічна.
4.5.6. Рентгенологічна.
4.5.7. Ендоскопічна.
4.5.8. Кабінети УЗД.
4.5.9. Інформаційно-аналітичне відділення.
4.6. Допоміжні служби:
4.6.1. Бухгалтерія.
4.6.2. Відділ кадрів.
4.6.3. Стерилізаційна.
4.6.4. Господарська та пральня.
4.6.5. Харчоблок.
4.6.6. Дезінфекції
4.6.7. Автомобільного транспорту.
4.7. В районі є ФАПи, які по виробничих питаннях надання амбулаторно – поліклінічної допомоги підлеглому населенню підзвітні ЦРЛ.
У разі необхідності, дозволяється реструктуризація надання амбулаторно-поліклінічної допомоги та ліжкового фонду згідно чинного законодавства, нормативних документів.
Рогатинська центральна районна лікарня обслуговує населення із чисельністю 47 940 осіб, із них сільського 38 240 осіб та міського 9 700 осіб. Дитячого населення 6 882 із них підлітків 1975 осіб. Серед вказаної загальної чисельності дорослих є 39 083 осіб з яких, в працездатному віці 20 920 та пенсійного віку 18 163 осіб. За статевою приналежністю є
16 099 жінок та 22 084 чоловіків.

 
   
 
© 2007-2020 Інформаційний портал міста Рогатина